กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

Immigration Division 1

สายด่วน 1178

ข้อมูลบริการงานตรวจลงตรา(Change VISA)

ลำดับ รายการ เปิด
1 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อทำงานในบริษัท , หจก. (รหัส B) คลิก
2 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อเป็นครู, อาจารย์ (รหัส B) คลิก
3 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อศึกษา (รหัส ED) คลิก
4 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวคนต่างด้าว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท หรือ หจก. (รหัส O) คลิก
5 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวคนต่างด้าว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครู/อาจารย์ในราชอาณาจักรไทย (รหัส O) คลิก
6 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อให้หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร(กรณีสมรส) (รหัส O) คลิก
7 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อให้หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (บิดา มารดา บุตร)(รหัส O) คลิก
8 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - กรณีเป็นผู้สูงอายุเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย อายุ 50 ปี (รหัส O) คลิก
9 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อปฎิบัติหน้าที่ในวิสาหกิจ หรือ องค์กรการกุศลสาธารณะ องค์การเอกชนระหว่างประเทศ มูลนิธิ สมาคมหอการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหรือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (รหัส O) คลิก
10 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา (รหัส O) คลิก
11 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อเป็นนักฟุตบอลอาชืพ (รหัส B) คลิก
12 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาหรือปฏิบัติศาสนกิจ (รหัส R) คลิก
13 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อศึกษาของนักบวช (รหัส ED) คลิก
14 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อการลงทุนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท (รหัส B) คลิก
15 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อปฎิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าวซึ้งปฎิบัติหน้าที่ทางทูตหรือกงสุล/ปฎิบัติหน้าที่ทางราชการ/การศึกษา/การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์/ผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย (รหัส O) คลิก
16 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ (รหัส F) คลิก
17 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อปฏิบัติหน้าที่ค้นคว้าทางวิทยาศาตร์(นักวิจัย)(รหัส RS) คลิก
เพิ่มเติม รายการเอกสารประกอบคำขอสำหรับบุคคลต่างด้าวที่มีวิธีพิจารณาเป็นพิเศษ คลิก

 

ข้อมูลบริการงานตรวจลงตรา(Change VISA)

ลำดับ รายการ เปิด
1 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อทำงานในบริษัท , หจก. (รหัส B) คลิก
2 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อเป็นครู, อาจารย์ (รหัส B) คลิก
3 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อศึกษา (รหัส ED) คลิก
4 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวคนต่างด้าว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท หรือ หจก. (รหัส O) คลิก
5 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวคนต่างด้าว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครู/อาจารย์ในราชอาณาจักรไทย (รหัส O) คลิก
6 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อให้หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร(กรณีสมรส) (รหัส O) คลิก
7 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อให้หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (บิดา มารดา บุตร)(รหัส O) คลิก
8 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - กรณีเป็นผู้สูงอายุเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย อายุ 50 ปี (รหัส O) คลิก
9 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อปฎิบัติหน้าที่ในวิสาหกิจ หรือ องค์กรการกุศลสาธารณะ องค์การเอกชนระหว่างประเทศ มูลนิธิ สมาคมหอการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหรือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (รหัส O) คลิก
10 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา (รหัส O) คลิก
11 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อเป็นนักฟุตบอลอาชืพ (รหัส B) คลิก
12 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาหรือปฏิบัติศาสนกิจ (รหัส R) คลิก
13 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อศึกษาของนักบวช (รหัส ED) คลิก
14 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อการลงทุนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท (รหัส B) คลิก
15 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อปฎิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าวซึ้งปฎิบัติหน้าที่ทางทูตหรือกงสุล/ปฎิบัติหน้าที่ทางราชการ/การศึกษา/การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์/ผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย (รหัส O) คลิก
16 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ (รหัส F) คลิก
17 ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - เพื่อปฏิบัติหน้าที่ค้นคว้าทางวิทยาศาตร์(นักวิจัย)(รหัส RS) คลิก
เพิ่มเติม รายการเอกสารประกอบคำขอสำหรับบุคคลต่างด้าวที่มีวิธีพิจารณาเป็นพิเศษ คลิก