กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

Immigration Division 1

สายด่วน 1178